Daily Archive: October 2, 2018

Hoc lap trinh tai Da Nang 0

Reflection – Các ứng dụng của Reflection trong C#

Reflection trong C# Các đối tượng Reflection được sử dụng để thu được thông tin kiểu tại runtime. Các lớp này cung cấp truy cập tới metadata của một chương trình đang chạy là trong System.Reflection namespace trong...