Daily Archive: May 18, 2018

Điều khiển luồng trong Python 0

Điều khiển luồng trong Python

Lệnh if trong Python Lệnh if trong Python là giống như trong ngôn ngữ C. Lệnh này được sử dụng để kiểm tra một điều kiện, nếu điều kiện là true thì lệnh của...